messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สำนักปลัด
(นายเทอดศักดิ์ สำราญพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด.
โทร : 083-3472255
(นางสาวพรวินัส ประชุม)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสุพาณี เพ็ชรไชย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวเสาวรักษ์ ชัยแสง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกรรณิการ์ เหล่าลุมพุก)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายชัยวัฒน์ เหลี่ยมสิงขร)
นักวิชาการสาธารณสุข
(นายมีชัย ราชโสภา)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางภัครดา ดวงมะวงศ์)
ผช.นักวิชาการเกษตร
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤทธิมนตรี)
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวสาธิยา กมลภพ)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ
(นางสาวยุวดี ภูเขม่า)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
(น.ส.ธัญญพัทธ์ เหล่าลุมพุก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานนักพัฒนาชุมชน
(น.ส.แพรวนภา ชนะอุดม)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายสายันต์ สุวรรณสังข์)
ผช.จนท.ป้องกันฯ
(นายธนา พรหมการณ์)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(นายธนากร บัวคำภู)
พนักงานขับรถยนต์
(นายวิมาน ทวิบุตร)
นักการภารโรง
นางสาวเย็นฤดี จุลฤทธิ์
แม่บ้าน
โทร : 0980952143