องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
(นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 088-3305798
(นายทองมี บัวคำภู)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คนที่ ๑
โทร : 093-3978218
(นายบรรจง อรัญมิตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คนที่ ๒
โทร : 061-6902715
(นายคำภู ฝ่ายพลแสน)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 089-8253811
จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 083-5620209
นายจิตราวรรณ หวังเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9744513
account_box สมาชิกสภา
นายวีระ วันนุกุล
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ประธานสภา
โทร : 085-4575242
นายบุญเทียน วรรณไชย
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
โทร : 091-3682499
นายบุญเพ็ง อุ่นเจริญ
ส.อบต.หมู่ที่ ๓
โทร : 063-2602959
นางปะภาพร โลหะพรม
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
โทร : 080-1675935
นางสาวปรียาภรณ์ ศิลป์อ่อน
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
โทร : 087-7717760
นางทอง คำปลิว
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
โทร : 093-4743023
นายพงษ์เดช ชนะอุดม
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
โทร : 093-4491733
นายชัยสิทธิ์ ศรีขาว
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
โทร : 087-2278881
นางพิศมัย โพธิ์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
โทร : 098-3822937
นายหนูรัตน์ ภูตาเลิศ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
โทร : 092-7063425
นายอ้ม อุปะเต
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
โทร : 063-0074409
นางสาวมณี วงศาเวียง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
โทร : 093-0987944
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 083-5620209
(นางจิตราวรรณ หวังเจริญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9744513
นายเทอดศักดิ์ สำราญพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด.
โทร : 083-3472255
นางสาวรำเพย ประเสริฐหล้า
ผอ.กองการศึกษาฯ
โทร : 081-7997784
นายณรงค์ฤทธิ์ เมฆขุนทด
หัวหน้าส่วนกองช่าง
โทร : 0810472017
นางสาวพรเพ็ญ คงประเสริฐ
หัวหน้าส่วนกองคลัง
โทร : 0630416463
account_box สำนักปลัด
(นายเทอดศักดิ์ สำราญพงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด.
โทร : 083-3472255
(นางสาวพรวินัส ประชุม)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสุพาณี เพ็ชรไชย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวเสาวรักษ์ ชัยแสง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางกรรณิการ์ เหล่าลุมพุก)
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยวัฒน์ เหลี่ยมสิงขร
นักวิชาการสาธารณสุข
นายมีชัย ราชโสภา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางภัครดา ดวงมะวงศ์)
ผช.นักวิชาการเกษตร
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ฤทธิมนตรี)
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
(นายรัชชนันท์ รังมาตร)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ
(นางสาวยุวดี ภูเขม่า)
ผช.นักพัฒนาชุมชน
น.ส.รติกร นาชัยเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานนักพัฒนาชุมชน
น.ส.แพรวนภา ชนะอุดม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายสายันต์ สุวรรณสังข์)
ผช.จนท.ป้องกันฯ
(นายทินกร พรหมการณ์)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นายธนากร บัวคำภู
พนักงานขับรถยนต์
(นายวิมาน ทวิบุตร)
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
(นางสาวพรเพ็ญ คงประเสริฐ)
หน.ส่วนการคลัง
(นายอภิสิทธิ์ สกุลแพง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางอนงลักษณ์ พันโกฎิ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางณิชาภัทร มีนารัตน์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาววิภารัตน์ หงษาราช)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวจันทร์ธิดา อินพันธ์)
ผช.จนท.ธุรการ
(นางสาวจริยา ไชยนาแพง)
ผช.จพง.พัสดุ
(นางสาวสุเรียน ลมพัด)
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายณรงค์ฤทธิ์ เมฆขุนทด)
หัวหน้าส่วนโยธา
(นายไชยพร นิกร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวฐนิดา นาใจยง)
ผช.จนท.ธุรการ
(นางสาวสาวิตรี ปะกิระสังข์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสันติ อำนักขันธ์)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายชินกร ถิตย์เลขา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษาฯ
(นางสาวรำเพย ประเสริฐหล้า)
ผอ.กองการศึกษาฯ
(นางสาวปารดา ทรัพย์แก้ว)
นักวิชาการศึกษา
(นายปิยพงษ์ ภารไสว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุภี นิจจพจน์)
ครู คศ.1
(นางจิรานันท์ รัตนเพิด)
ครู คศ.1
(นางสกลวรรณ ชนะอุดม)
ครู คศ.1
(นางฐิติรัตน์ อินทรบุตร)
ครู คศ.1
(นางบุษกร บุญเอก)
ครู คศ.1
(นางลัดดาพร เดชพันธุ์)
ครู คศ.1
(นางอัมพร ศรีวรสาร)
ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ
(นางดรุณี ประสมสุข)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสราวุฒิ เทียบแก้ว
ผช.จนท.สันทนาการ