messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ฐานข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงส าหรับใช้ในการวางแผน/เขียนแผนการดูแลผู้สูงอายุแต่ละราย เพื่อให้ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager)
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 4
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
คู่มือสำหรับประชาชน : การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือสำหรับประชาชน : การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 24
คู่มือสำหรับประชาชน : กำรขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
แผ่นพับ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 91
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 309
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 316
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1